Mặt bằng căn hộ điển hình

Chú thích

 • Tòa G4 Shophouse
 • Tòa G3 Shophouse
 • Tòa V Shophouse
 • Tòa G2 Shophouse
 • Tòa G1 Shophouse
KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
- Sắp xếp nội thất và vật liệu hoàn thiện cho mục đích tham khảo và Chủ Đầu Tư không cung cấp.
So do Can Ho

Legend

 • Tòa V Shophouse & Khu căn hộ Duplex
 • Căn hộ chung cư cao cấp
KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
- Sắp xếp nội thất và vật liệu hoàn thiện cho mục đích tham khảo và Chủ Đầu Tư không cung cấp.
So do Can Ho

Legend

 • G4 Chung cư cao cấp 12 tầng
 • G3 Chung cư cao cấp 13 tầng
 • V Khu căn hộ Duplex
 • G2 Chung cư cao cấp 30 tầng
 • G1 Chung cư cao cấp 12 tầng
KHUYẾN CÁO
- Mặt bằng này có thể được thay đổi theo phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Tỷ lệ không nhất thiết phải là tiêu chuẩn khi xây hoàn thiện.
- Diện tích ở trên là đo đạc ước tính và có thể thay đổi theo văn bản đo đạc chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền.
- Sắp xếp nội thất và vật liệu hoàn thiện cho mục đích tham khảo và Chủ Đầu Tư không cung cấp.